Mới trở lại Shark Tank Việt Nam, Shark Linh liền bắt tay Shark Hưng cùng xuống tiền

|